Θερμομόνωση κελύφους

 • Θερμομόνωση κελύφους

Πάντοτε σε εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων εκτελούμε εργασίες θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους, επιλέγοντας από ένα εύρος τεχνικών λύσεων όπως: 

   • Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
   • Συστήματα Εσωτερικής Θερμομόνωσης
   • Συστήματα Εγχεόμενης Πολυουρεθάνης
   • Συστήματα Ψεκασμού Πολυουρεθάνης

Το σύνολο των υπηρεσιών μας προσδίδει στο κτίριο υψηλή θερμομονωτική απόδοση με μηδενικές θερμογέφυρες.

Ανεξάρτητα την επιλογή του συστήματος θερμομόνωσης, η διαχρονική ποιότητα (ISO 9001) του έργου , εξασφαλίζεται

    • τόσο από τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  (σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνής τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα), ο οποίος διεξάγεται από τους ειδικευμένους ενεργειακούς μηχανικούς μας

    • τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (μετρητικά μηχανήματα και μηχανήματα  εφαρμογών), που χρησιμοποιούμε

    • όσο και από την εκτέλεση των εργασιών από τεχνικό  προσωπικό το οποίο φροντίζουμε να εκπαιδεύεται (DinCertco)  συνεχώς.